Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
30/11/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แบบสรุปราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนฐานคอนกรีตซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ถนนสามพราน (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๘ เดิม) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ (ดู:4)(วันที่:30/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด2) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (ดู:4)(วันที่:30/11/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุลหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:7)(วันที่:30/11/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ดู:16)(วันที่:30/11/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการลอยกระทง 25 พ.ย.58 (ดู:32)(วันที่:27/11/2558)