Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
22/05/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:11)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดการพิธีการ (ดู:16)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมเวทีประชุมประชาคมเสนอปัญหาและความต้องการระดับตำบล ประจำปี 2558 (ดู:12)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างเทศบาลตำบลบางกระทึกหน้าเว็บไซต์ (ดู:11)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเทศบาลตำบลดอนยายหอมงานที่ไม่ใช่งานก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:16)(วันที่:22/05/2558)