Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
19/02/61
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:9)(วันที่:23/02/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:6)(วันที่:23/02/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพของ อบต.ดอนแฝก (ดู:6)(วันที่:23/02/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:4)(วันที่:23/02/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:4)(วันที่:23/02/2561)