Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
17/06/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (ดู:16)(วันที่:30/06/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อบต. ลำเหย หน้าเว็บไซต์ (ดู:16)(วันที่:30/06/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง อบต.มหาสวัสดิ์ หน้าเว็บไซต์ (ดู:14)(วันที่:30/06/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเทศบาลตำบลธรรมศาลา (ดู:30)(วันที่:30/06/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง อบต.คลองนกกระทุงหน้าเว็บไซต์ (ดู:17)(วันที่:30/06/2559)