Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
25/07/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.คลองจินดา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:23)(วันที่:26/08/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ค.ส.ล. บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลฯ หมู่ที่ 5 ต.บางภาษี (ดู:21)(วันที่:26/08/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำตำบลสระพัฒนา ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ (ดู:19)(วันที่:26/08/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.บางเตย หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:19)(วันที่:26/08/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.สระพัฒนา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:20)(วันที่:26/08/2559)