Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
04/08/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านหลวง (ดู:10)(วันที่:04/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านหลวง (ดู:13)(วันที่:04/08/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะทองหน้าเว็บไซต์ จำนวน 25 โครงการ (ดู:25)(วันที่:04/08/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:23)(วันที่:04/08/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุลหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:37)(วันที่:03/08/2558)