Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
21/09/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ศาลายา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:13)(วันที่:22/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ศาลายา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:12)(วันที่:22/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ลำเหย หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:10)(วันที่:22/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.มหาสวัสดิ์ หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:9)(วันที่:22/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.รางพิกุล หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:16)(วันที่:21/02/2560)