Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
30/03/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ (ดู:6)(วันที่:01/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเทศบาลตำบลบางกระทึกหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:9)(วันที่:31/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างเทศบาลบางกระทึกหน้าเว็บไซต์ (ดู:12)(วันที่:31/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป (ดู:52)(วันที่:30/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยาหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:23)(วันที่:30/03/2558)