Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
09/03/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของ อบต.หนองงูเหลือม หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:14)(วันที่:30/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 (ดู:24)(วันที่:30/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินมูล (ดู:14)(วันที่:30/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ทัพหลวง หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:16)(วันที่:30/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ทัพหลวง หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:14)(วันที่:30/03/2560)