Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
17/04/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: แก้ไข ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ดู:95)(วันที่:17/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:25)(วันที่:17/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดู:44)(วันที่:17/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ (ดู:27)(วันที่:17/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:19)(วันที่:17/04/2558)