Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
21/07/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของ ทม.กระทุ่มล้ม หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:3)(วันที่:24/07/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของ อบต.ห้วยพลู หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:6)(วันที่:24/07/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของ อบต.ท่าตลาด หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:5)(วันที่:24/07/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของ อบต.บางระกำ หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:7)(วันที่:24/07/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของ ทม.กระทุ่มล้ม หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:4)(วันที่:24/07/2560)