Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
21/09/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ดู:11)(วันที่:23/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทต.บางกระทึก หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:14)(วันที่:23/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทต.บางกระทึก หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:10)(วันที่:23/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ใบ) (ดู:9)(วันที่:23/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ตลาดจินดา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:31)(วันที่:20/01/2560)