Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
24/11/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อบต.ตลาดจินดา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:2)(วันที่:24/11/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อบต.ตลาดจินดา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:2)(วันที่:24/11/2560)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู:15)(วันที่:24/11/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (ดู:3)(วันที่:24/11/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ อบต.บางแขม (ดู:5)(วันที่:24/11/2560)