Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
21/09/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อบต.หนองปากโลง หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:19)(วันที่:26/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Local Government Summit 2016 (ดู:20)(วันที่:26/09/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:27)(วันที่:25/09/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:20)(วันที่:25/09/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:27)(วันที่:25/09/2559)