Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
01/07/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียดหน้าเว็บไซต์ (ดู:23)(วันที่:03/07/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:28)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:36)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมเวทีระดมความคิด เป้าหมายร่วมของจังหวัดนครปฐมในอีก 20 ปีข้างหน้า (ดู:30)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ส่งประวัติกองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ดู:27)(วันที่:01/07/2558)