Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
24/08/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศแก้ไขรายการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ดู:33)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศแก้ไขรายการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ดู:34)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม (ดู:29)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม (ดู:33)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาหน้าเว็บไซต์ (ดู:27)(วันที่:28/08/2558)